Contact
Privacy

BCD M&E Mondiaal Privacybeleid

Laatst Geactualiseerd: 2 september 2021

BCD Travel Services B.V., treedt op als verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens wanneer deze worden verwerkt door BCD Meetings & Events-entiteiten en BCD Travel-entiteiten die diensten verlenen op het gebied van bijeenkomsten en evenementen (“BCD M&E”, “wij”, “onze” of “ons”), respecteert uw privacy en zet zich in voor de naleving van dit Beleid, dat beschrijft hoe wij, als bedrijf voor het beheer van bijeenkomsten en evenementen en aanverwante diensten, de persoonsgegevens verzamelen en gebruiken die u, het bedrijf waarvan u werknemer bent of namens wie u anderszins bijeenkomsten en evenementen bijwoont (“Bedrijf”), of derden aan ons verstrekt.

Dit Beleid beschrijft welke persoonsgegevens wij over u verzamelen, hoe we die verzamelen, hoe we die gebruiken, met wie we die eventueel delen, en welke keuzes u heeft met betrekking tot ons gebruik van uw persoonsgegevens. We beschrijven eveneens de maatregelen die wij nemen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te beschermen en hoe u met ons contact kunt opnemen.

Dit Beleid is van toepassing op zaken van BCD M&E betreffende bijeenkomsten en evenementen en gerelateerde diensten, bijvoorbeeld incentive-, vrijetijds- en sportdiensten die aan u kunnen worden geleverd, inclusief gerelateerde diensten op BCD M&E-websites en applicaties die een link naar dit Beleid weergeven of er een link naar maken (hierna gezamenlijk de “Diensten”). Als u eveneens gebruik maakt van onze reisdiensten verleend door BCD Travel en/of adviesdiensten betreffende zakenreizen verleend door Advito LLC, kunt u hun beleid op hun respectievelijke websites beoordelen (www.bcdtravel.com, https://www.advito.com).

We raden u aan om dit Beleid zorgvuldig en in zijn geheel te lezen, aangezien het te maken heeft met uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Als gebruiker van onze Diensten, begrijpt u en gaat u ermee akkoord dat wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, opslaan, en openbaar maken in overeenstemming met dit Beleid.

Onze privacypraktijken variëren aangezien deze in de landen waar we werken een weerspiegeling moet zijn van de lokale wettelijke vereisten. BCD M&E voldoet in de rechtsgebieden waar ze werkzaam is, aan de van toepassing zijnde wetten over gegevensbescherming bij haar omgang met persoonsgegevens.

Houd er rekening mee dat dit Beleid alleen van toepassing is wanneer wij als verwerkingsverantwoordelijke persoonlijke gegevens over u verwerken. Wij verwerken persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke bij het leveren van: (i) diensten via BCD M&E-applicaties, (ii) vluchtboekingen en bijbehorende diensten, en (iii) adviesdiensten. Het is niet van toepassing op diensten waarbij we persoonsgegevens verwerken als een verwerker namens een verwerkingsverantwoordelijke . Wanneer we een verwerker zijn, is het privacybeleid van de betreffende verwerkingsverantwoordelijke van toepassing.

Welke persoonsgegevens verzamelt BCD M&E?

Bij het leveren van haar Diensten, kan BCD M&E persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, opslaan en openbaar maken. Persoonsgegevens betreffen alle informatie die kan worden gebruikt om u te identificeren, of die wij met u in verband kunnen brengen. U, als deelnemer of gebruiker van de Diensten, kan worden gevraagd om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken wanneer u van onze Diensten gebruik maakt, zoals:

 • namen en contactinformatie (privé en zakelijke telefoon /mobiele telefoon, fax, e-mail, adres);
 • namen en informatie van evenementenboeker en personen voor contact in geval van nood;
 • voorkeuren en reis-/bijeenkomstdetails van de deelnemer (bijv. routes, vervoersklasse, stoelvoorkeuren, frequent-flyer-gegevens, maaltijdvoorkeuren, lidmaatschapsgegevens en voorkeuren betreffende hotels, trein-/auto- en ander grondvervoer, speciale accommodatieverzoeken, andere persoonsgegevens vrijwillig door u verstrekt via uw profielen, enquêtes of andere verzoeken);
 • reisdocumentatie (bijv. paspoort/visum/nationaal identificatienummer/rijbewijsnummer, TSA- nummer, staatsburgerschap, geboortedatum, geslacht);
 • betaalgegevens (bedrijfs- en persoonlijke creditcards) en bankinformatie; en
 • logingegevens, gebruiker-ID’s, werknemer-ID’s, IP-adressen, en browsing-informatie.

Indien u persoonsgegevens verstrekt die te maken hebben met andere mensen in verband met de Diensten (bijv. als u een reservering maakt voor een ander individu, of een contactpersoon voor noodgevallen verstrekt), staat u er voor in dat u de bevoegdheid heeft om dat te doen en dat u hen heeft geïnformeerd dat wij dergelijke persoonsgegevens zullen verzamelen, gebruiken, opslaan en openbaar zullen maken in overeenstemming met dit Beleid.

Hoe verzamelt BCD M&E persoonsgegevens?

BCD M&E verzamelt persoonsgegevens:

 • rechtstreeks van u als u gebruik maakt van diverse onderdelen van onze Diensten, waaronder als u met ons communiceert via e-mail of andere kanalen;
 • uit andere bronnen, bijvoorbeeld uw Bedrijf, derden met wie uw Bedrijf banden heeft, of andere derden (bijv. organisaties, agentschappen) die ons uw persoonsgegevens kunnen sturen namens u of uw Bedrijf; en
 • uit het netwerk van websites en applicaties die toegankelijk zijn via, dan wel gebruikt worden door onze Diensten en ons bedrijf, inclusief derde leveranciers (bijv. luchtvaartmaatschappijen, hotels, aanbieders van betaalkaarten) en onze BCD M&E-gerelateerde bedrijven, geaffilieerde bedrijven, dochterbedrijven, joint ventures, partners, onderaannemers, en agenten. Hieronder vallen ook persoonsgegevens die wij automatisch verzamelen via onze websites en applicaties, bijvoorbeeld door gebruik van cookies en soortgelijke technologieën.

Hoe maakt BCD M&E gebruik van persoonsgegevens en op basis van welke wettelijke grondslagen?

BCD M&E verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens voor gespecificeerde, uitdrukkelijke, en legitieme doeleinden zoals beschreven in dit Beleid en verwerkt uw persoonsgegevens niet verder op een manier die onverenigbaar is met die doeleinden.

BCD M&E gebruikt persoonsgegevens om:

A. Aan uw Bedrijf en deelnemers haar Diensten te leveren en aan haar verplichtingen te voldoen (bijv. het beheer van bijeenkomsten en evenementen, het voltooien en beheren van de reserveringen voor bijeenkomsten, het assisteren bij het beheer van de reis en de bijeenkomst, het verstrekken van rapportages en analyses op basis van de Diensten, het verstrekken van berichten over uw account en de Diensten, het informeren van u over updates van onze websites en toepassingen en andere wijzigingen van onze producten of Diensten).

B. Met u te communiceren via diverse multimediakanalen (bijvoorbeeld via e-mail, post, telefoon, of BCD M&E’s websites of applicaties) en om u klantenservice te

C. Te begrijpen hoe onze websites en applicaties worden gebruikt en om een op maat gemaakte ervaring te verschaffen als u van onze Diensten gebruik maakt, zoals het zorgen voor interactieve of gepersonaliseerde elementen betreffende onze Diensten en u te voorzien van content gebaseerd op uw interesses (voor meer informatie, zie de onderstaande Paragraaf “Hoe gaat BCD M&E om met “niet traceren”-verzoeken en hoe gebruikt ze “Cookies” en soortgelijke technologieën?”).

D. Aan een door u of uw Bedrijf gedaan verzoek te voldoen (bijv. op bijeenkomst/reizen gebaseerde rapportage, vragen, boekingsverzoeken, of andere verzoeken met betrekking tot uw persoonsgegevens). Geautomatiseerde besluitvorming kan worden gebruikt om aan bepaalde verzoeken te voldoen om te helpen sneller en meer betrouwbaar Diensten aan u en/of uw Bedrijf te leveren (bijv. doorsturen van uw verzoek naar de juiste afdeling, versturen van geautomatiseerde antwoorden). Belangrijke beslissingen zullen altijd door een BCD M&E- werknemer worden

E. U nieuwsbrieven, marketing e-mails, en andere informatie of materialen te sturen waar u wellicht interesse in heeft, of het laten zien van gepersonaliseerde Waar nodig, zullen we uw toestemming vragen vóór het verzenden van dergelijke marketingberichten of het aan u laten zien van gepersonaliseerde advertenties.

F. Enquêtes uit te voeren (zoals naar deelnemer- en klanttevredenheid) en de kwaliteit en prestatie van onze diensten te beoordelen met het oog op

G. Onze verplichtingen na te komen en uw rechten, onze rechten, dan wel de rechten van derden, uit te oefenen zoals wij redelijkerwijs noodzakelijk achten (bijv. facturering en incassering, fraudepreventie, voldoen aan wettelijke verplichtingen, en reageren op gerechtelijke procedures of verzoeken van gerechtelijke instanties en wet handhavende instanties of andere derden).

Om uw persoonsgegevens te verwerken zoals hierboven beschreven, verlaat BCD M&E zich op de volgende wettelijke grondslagen. Met het oog op doel A, verwerken wij uw persoonsgegevens waar nodig voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met uw Bedrijf en/of u hebben, dat ons in staat stelt om onze Diensten aan u te leveren. Met het oog op doelen B tot F, verlaten wij ons op ons gerechtvaardigde zakelijke belang om onze Diensten te verlenen en te verbeteren. Voor het doel G, verlaat BCD M&E zich voor zover van toepassing op het voldoen aan wettelijke verplichtingen. We gaan uit van ons gerechtvaardigde zakelijke belang ter voorkoming van fraude en ter bescherming van onze rechten. Bij het gebruik van persoonsgegevens om de gerechtvaardigde belangen van BCD M&E of van een derde te dienen, zal BCD M&E altijd uw rechten en belangen betreffende de bescherming van uw persoonsgegevens afwegen tegen de rechten en belangen van BCD M&E of die van de derde.

Aan wie verstrekt BCD M&E persoonsgegevens en waarom?

Indien vereist voor de verlening van Diensten, kunnen persoonsgegevens worden verzameld en gedeeld, dan wel worden verstrekt aan:

 • BCD M&E en met haar gerelateerde bedrijven, geaffilieerde bedrijven, dochterbedrijven, joint ventures, partners, onderaannemers, en agenten voor zover nodig voor het uitvoeren en ondersteunen van de Diensten, met inbegrip van noodboekingen en hulp, uitgifte van tickets, reageren op verzoeken, en het beoordelen of aanbieden van.
 • Andere bedrijven die BCD M&E gebruikt om haar bedrijf te ondersteunen, die aanvullende diensten verlenen (bijv. uitvoering, enquêtes, opslag, statistische analyse, technologie, ontwikkeling, kredietcontroles (voor zover van toepassing)).
 • Uw Bedrijf voor bijeenkomst en evenement gebaseerde rapportage, accountantscontrole, tracering en andere doelen voor zover door uw Bedrijf nodig geacht, inclusief die van haar personeel die ons vragen ze te sturen, dan wel aan wie wij persoonsgegevens beschikbaar te stellen.
 • Derde dienstverleners waaraan wij op verzoek van u of uw Bedrijf persoonsgegevens sturen (bijv. App bedrijven, die een evenement app aanbieden; congresregistratie aanbieders; veiligheid en tracking informatie aanbieders; andere reis management bedrijven of evenementenbureaus; transfer/grond transport bedrijven; conventiebureaus, opvolgende organisaties).
 • Derde serviceproviders om reis- en verblijfarrangementen en -reserveringen af te handelen en de Diensten uit te voeren (bijv. Global Distribution Systems (GDSs) (Mondiale Distributiediensten); luchtvaartmaatschappijen, treinen, autoverhuur- en andere grondtransportbedrijven, hotels, cruisemaatschappijen, bedrijven voor bestemmingsmanagement, en andere gerelateerde bijeenkomsten- en reisleveranciers ten behoeve van boekingen/ticketverkoop; instanties voor bedrijfstak-rapportages; apparatuur- en technologieverkopers, inclusief maar zonder beperking, online aanbieders van boekingstools, leveranciers van software voor registratie van bijeenkomsten (inclusief aanbieders van on site en mobiel evenementmanagement), en audio/visuele bedrijven; visum- en paspoortverstrekkers; creditcardbedrijven en bedrijven die betalingen ontvangen en verwerken).
 • Andere derden indien dit naar onze mening redelijkerwijs noodzakelijk is en in overeenstemming met de toepasselijke wetten, met inbegrip van wetten buiten het land waar u woont, om: (i) aan wetten, verordeningen, of overheids- en wettelijke verzoeken en processen te voldoen; (ii) iemand die onze gebruiksvoorwaarden of beleid zou kunnen schenden te identificeren, met deze persoon contact op te nemen, dan wel tegen deze persoon juridische actie te ondernemen of anderszins onze voorwaarden en ons beleid af te dwingen; (iii) de Diensten juist uit te voeren; of (iv) BCD M&E en degenen die zij bedient te beschermen, met inbegrip van het inzetten van beschikbare rechtsmiddelen of om de schade te beperken die geleden kan worden (bijv. uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties met als doel bescherming tegen fraude en risicobeperking).

Gegevensconsolidatiebedrijven kunnen ook door BCD M&E of uw bedrijf worden gebruikt met als doel het opmaken van rapporten en gerelateerde statistische gegevens, het maken van vergelijkingen of andere daaraan gerelateerde doelen, inclusief maar zonder uitputtend te zijn, het gebruik van cumulatieve statistische gegevens, die gegevens kunnen bevatten die van uw Bedrijf zijn verkregen voor gewone zakelijke doeleinden die gebruikelijk zijn in onze bedrijfstak en ten aanzien van de Diensten die wij verlenen, maar zonder – direct of indirect – u of uw Bedrijf te identificeren.

BCD M&E kan overgenomen worden, fuseren met een ander bedrijf, haar activa verkopen, of liquideren, verwerven, of andere bedrijven of activa kopen. Bij dergelijke transacties vormen persoonsgegevens over het algemeen één van de overgedragen bedrijfsactiva. In het geval van een acquisitie, verkoop, liquidatie, of fusie, kunnen uw persoonsgegevens en niet-persoonlijke identificerende informatie automatisch door ons naar ons eigen goeddunken worden overgedragen aan een derde, in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetten.

Verstrekt BCD M&E persoonsgegevens over de grenzen heen?

BCD M&E is een mondiale onderneming die aan evenementmanagement en reizen gerelateerde diensten levert en derhalve is het internationaal verstrekken van uw persoonsgegevens noodzakelijk voor de levering van onze Diensten. Bij het delen of verstrekken van persoonsgegevens aan derden, met inbegrip van aan BCD M&E gerelateerde en geaffilieerde bedrijven, dochterbedrijven, joint ventures, partners, onderaannemers, en agenten die Diensten leveren en faciliteiten onderhouden, kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven naar landen met gegevensbeschermingswetten die een lagere norm van bescherming van uw persoonsgegevens hanteren dan uw eigen land.

Wij zullen uw persoonsgegevens doorgeven in overeenstemming met van toepassing zijnde gegevensbeschermingswetten, inclusief het ter beschikking hebben van passende manieren om uw persoonsgegevens te beschermen als deze internationaal worden doorgegeven (bijv. Model- clausules, overeenkomsten betreffende gegevensbescherming). Mocht u vragen hebben of meer informatie willen verkrijgen over de internationale doorgifte van uw persoonsgegevens of de geïmplementeerde beveiligingsmaatregelen, neem dan alstublieft contact met ons op, zoals voorzien in dit Beleid.

Hoe slaat BCD M&E persoonsgegevens op en hoe beveiligt ze deze?

Persoonsgegevens worden door BCD M&E meestal opgeslagen op haar servers die intern worden beheerd (hoofdzakelijk binnen de Europese Economische Ruimte en de Verenigde Staten) en bij derde opslagleveranciers.

BCD M&E gebruikt passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om de persoonsgegevens die BCD M&E in haar netwerk en systemen bewaart te beveiligen tegen onbevoegde toegang, openbaarmaking, vernietiging en wijziging. Wij voeren periodieke beoordelingen uit van onze gegevensverzameling, -opslag, -verwerking, en beveiligingsmaatregelen om te verifiëren dat we alleen persoonsgegevens verzamelen, opslaan en verwerken die zijn vereist voor onze Diensten en om aan onze contractuele verplichtingen te voldoen. Hoewel we ons elke inspanning getroosten om de integriteit en veiligheid van ons netwerk en onze systemen te beschermen, kunnen we niet garanderen of waarborgen dat onze beveiligingsmaatregelen illegale of onbevoegde activiteit met betrekking tot uw persoonsgegevens zullen voorkomen. Bij gebruik van onze Diensten, moet u beseffen dat geen enkele gegevensoverdracht via internet als volkomen veilig kan worden gegarandeerd. Hoewel we ernaar streven om uw persoonsgegevens te beveiligen, staan we niet in voor de veiligheid van welke gegevens en informatie dan ook die u aan ons overdraagt via internet, en u doet dat voor eigen risico.

Teneinde uw persoonsgegevens te beschermen, vragen wij u vriendelijk om aan ons per e-mail geen creditcard-informatie te sturen, of andere soortgelijke gevoelige persoonsgegevens, met inbegrip van bijzondere categorieën persoonsgegevens. We raden u eveneens aan om uw wachtwoord vertrouwelijk te bewaren en aan geen enkele andere persoon bekend te maken. Als u een computer met iemand deelt, moet u uitloggen voordat u een website of dienst verlaat om toegang tot uw wachtwoord en persoonsgegevens te beschermen tegen latere gebruikers. Waarschuw ons onmiddellijk als u denkt dat uw wachtwoord of om het even welke persoonsgegevens zijn misbruikt terwijl u gebruik maakt van BCD M&E-Diensten en -applicaties. Wij zullen u nooit vragen om wachtwoord of creditcardinformatie bekend te maken via een ongevraagd telefoongesprek of e-mail.

Hoe lang bewaart BCD M&E mijn persoonsgegevens?

BCD M&E bewaart persoonsgegevens voor de periode die nodig is om aan de doelstellingen te voldoen die in dit Beleid zijn geformuleerd, tenzij een langere bewaarperiode wordt vereist of is toegestaan door toepasselijk recht. Bij het bepalen hoe lang persoonsgegevens moeten worden bewaard, houden we rekening met de noodzaak van de persoonsgegevens voor de levering van onze Diensten, van toepassing zijnde wet- en regelgeving, met inbegrip van wetten over bescherming van persoonsgegevens, en onze wettelijke verplichtingen. Wij kunnen documenten bewaren om onderzoek te doen naar potentiële juridische vorderingen, dan wel om ons daartegen te verdedigen. Als het bewaren van de persoonsgegevens niet meer noodzakelijk is, zullen de gegevens worden verwijderd dan wel bijeengevoegd worden voor analytische doeleinden.

Hoe zit het met BCD M&E-applicaties?

BCD M&E maakt haar online applicaties (mobiel en web) beschikbaar om te downloaden vanaf diverse applicatiemarktplaatsen. BCD M&E verzamelt gebruiksinformatie voor ons om de applicatie te verbeteren en een betere en meer gepersonaliseerde ervaring te bieden. BCD M&E kan informatie volgen over uw gebruik van onze applicaties (bijv. geanonimiseerde statistieken over het dagelijkse aantal bezoekers, het dagelijkse aantal verzoeken voor specifieke gebruikselementen, interesse voor tracering, wie content heeft geplaatst, de landen van waaruit toegang is verkregen tot applicaties en Diensten). We gebruiken deze statistieken uitsluitend voor het meten van activiteiten en voor het in uw voordeel verbeteren of aanpassen van Diensten. We kunnen ook Google Analytics of andere analysetools en -methodes gebruiken om geanonimiseerde gebruikersstatistieken te ontwikkelen zoals beschreven in ons Cookie Beleid www.bcdme.com/cookie-policy/). BCD M&E gebruikt dergelijke statistieken voor de analyse van activiteiten, de verbetering van Diensten, het communiceren van bevindingen en productverbeteringen voor uw Bedrijf en andere BCD M&E- klanten en potentiële klanten. Dergelijke statistieken bevatten geen persoonsgegevens en kunnen niet worden gebruikt voor het verzamelen van persoonsgegevens. In overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden van de applicaties, kan bepaalde informatie over uzelf (waaronder mogelijk uw e-mailadres, reisplandata, en andere informatie die u vrijwillig verstrekt) worden gedeeld met derden zoals vermeld in dit Beleid. Als u eenmaal BCD M&E-websites en -applicaties verlaat om naar websites of applicaties van derden, inclusief maar niet beperkt tot virtuele assistenten of andere applicaties, te gaan, het privacy-beleid van de andere websites of applicaties van toepassing zal zijn.

Hoe zit het met links naar websites en diensten van derden?

Onze Diensten kunnen links bevatten naar websites van derden. Sommige van deze websites kunnen u in staat stellen om producten en diensten te kopen, om te registreren voor het ontvangen van materialen, of om nieuwe product- en dienstenupdates te ontvangen. In veel gevallen kan u worden gevraagd om contactinformatie te verstrekken zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, en creditcard-/bankpasinformatie. Als u gebruik maakt van deze websites van derden en/of u uw persoonsgegevens en informatie verstrekt, dan zijn het privacy-beleid en de servicevoorwaarden zoals vermeld op die websites van toepassing. We raden u aan om dergelijk beleid op websites van derden zorgvuldig te lezen vóór het indienen van uw persoonsgegevens. BCD M&E aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor, en wijst elke aansprakelijkheid af die verband houdt met de acties van dergelijke websites, hun privacybeleid, of de voorwaarden en content van dergelijke websites.

Hoe gaat BCD M&E om met “niet traceren”-verzoeken en hoe gebruikt ze “Cookies” en vergelijkbare technologieën?

Momenteel verbinden wij ons niet tot het reageren op “niet traceren”-signalen van browsers met betrekking tot BCD M&E-websites en -applicaties. We verwerken uw persoonsgegevens via onze websites en applicaties in overeenstemming met dit Beleid, ongeacht uw traceerinstellingen.

We kunnen automatisch informatie verzamelen door gebruik te maken van “cookies”. U kunt ervoor kiezen om cookies in uw browser te weigeren (zie de onderstaande “Cookies”-link). Dat kan echter leiden tot een beperking in het van ons ontvangen van bepaalde of alle Diensten en/of in het niet voor u beschikbaar zijn van bepaalde onderdelen, of tot het niet goed functioneren als gevolg daarvan. Waar vereist onder toepasselijk recht, zal BCD M&E uw toestemming verkrijgen vóór het door middel van gebruikmaking van cookies verzamelen van informatie. Aanvullende informatie over “Cookies” en over hoe de BCD M&E-website deze gebruikt, kan hier worden gevonden: www.bcdme.com/cookie-policy/.

Verzamelt BCD M&E persoonsgegevens van kinderen?

BCD M&E verzamelt niet bewust persoonsgegevens van kinderen. Individuen onder de 18 jaar zouden onze Diensten niet moeten gebruiken om ongeacht welke persoonsgegevens van henzelf aan ons te verstrekken.

Wat zijn mijn rechten met betrekking tot mijn persoonsgegevens?

U mag kiezen of u persoonsgegevens (en zo ja, welke) aan ons wilt verstrekken. Echter, mocht u ervoor kiezen om bepaalde details niet te verstrekken, dan kan het uw ervaring met sommige of alle Diensten van ons beïnvloeden.

In de mate die door toepasselijk recht wordt vereist, heeft u de mogelijkheid om diverse rechten uit te oefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens (d.w.z. toegang, correctie, wissing, beperking, bezwaar, overdraagbaarheid, etc.). BCD M&E zal dergelijke verzoeken behandelen in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet, met inbegrip van de tijd gespecificeerd door de toepasselijke wet, en kan waar toegestaan door de toepasselijke wet, een redelijke vergoeding vragen om de kosten te dekken van het voldoen aan een dergelijk verzoek. Indien aan verwerking een toestemming ten grondslag ligt, heeft u het recht op elk moment uw toestemming in te trekken indien vereist door de van toepassing zijnde wet, zonder dat dit van invloed is op de rechtsgeldigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór uw intrekking.

In bepaalde rechtsgebieden, kunnen naast uw instemming met dit Beleid, wetten betreffende privacy of beschermingswetten van ons eisen om een afzonderlijke uitdrukkelijke toestemming te verkrijgen voor verwerking van uw persoonsgegevens. Bepaalde omstandigheden kunnen ook uw toestemming impliceren, zoals toegestaan door de van toepassing zijnde wet, zoals wanneer communicaties worden vereist om aan uw verzoeken te voldoen.

Hoe kan ik mijn rechten uitoefenen of klachten indienen?

Mocht u rechten uw rechten zoals beschreven in dit Beleid willen uitoefenen, dan kunt u (of, in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet, iemand namens u), uw verzoek daartoe indienen door hier te klikken.

Mocht u een vraag hebben over dit Beleid, dan kunt u als volgt contact opnemen met de functionaris van BCD M&E voor gegevensbescherming:

BCD Travel Services B.V.

Ter attentie van                Afdeling Juridische Zaken

Adres:                               Europalaan 300

Stad/postcode:                 3526 KS Utrecht, Nederland

E-mail:                                privacy@bcdtravel.com

BCD M&E zal op uw verzoek reageren via het e-mailadres dat u gebruikt om uw verzoek in te dienen, via het telefoonnummer dat u bij ons heeft geregistreerd, of dat bij ons van u bekend is, of via welke andere geschikte manier dan ook. Afhankelijk van uw verzoek, kunnen wij het verzoek met u en/of uw Bedrijf bekijken om te helpen bij het oplossen van en het reageren op uw verzoek.

We zetten ons met toewijding in om samen met u een redelijke oplossing te vinden voor uw welke klacht of zorg die u zou kunnen hebben over ons gebruik van uw persoonsgegevens. Indien u echter gelooft dat we niet in staat zijn geweest om u met uw klacht of zorg te helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit op het gebied van gegevensbescherming (als er een dergelijke instantie bestaat in uw land).

Hoe wordt omgegaan met veranderingen in dit Beleid?

BCD M&E behoudt zich het recht voor om dit Beleid op elk willekeurig moment en op welke manier dan ook te herzien, aan te passen of te modificeren. Als wij veranderingen in dit Beleid publiceren, zullen we de “laatst geactualiseerde” datum bovenaan dit Beleid bijwerken. We raden u aan om dit Beleid regelmatig te controleren op wijzigingen.